Tlak fizika 7


Samostalan i kontrolni rad Samostalni i kontrolni radovi - Maron A. Priručnik uključuje samostalni rad u dvije verzije za svaki odlomak, tematske testove i završni test u četiri verzije. Didaktički materijali

Prema tome, ondje gdje je brzina tekućine veća, tlak je manji, ondje gdje je brzina tekućine manja, tlak je veći. Na Bernoullijevoj jednadžbi osnivaju se mnoge inženjerske primjene, kao na primjer let zrakoplova : zrak struji uz gornju zakrivljenu plohu krila brže nego ispod krila, pa je tlak na donju plohu krila veći nego na gornju, što ima za posljedicu da na krila djeluje ukupna sila prema gore koja diže zrakoplov. Podrobniji članak o temi: Krvni tlak Krvni tlak je tlak krvi na stijenke krvnih žila.

tlak fizika 7

Ovisi o nekoliko čimbenika: o ukupnom obujmu krvi što ga izbacuje srceo tlak fizika 7 i elastičnosti krvnih žila, o stegnutosti krvnih žila. Zbog srčanih kontrakcija tlak je najviši na početku krvnog optoka u arterijamaa najniži na njegovu kraju, u venama. Kako srce izbacuje krv na mahove, arterijski tlak koleba između sistoličke i dijastoličke vrijednosti.

tlak fizika 7

U sistemskom krvnom optoku arterijski je tlak tijekom sistole normalno oko 16 kPa mm Hga u dijastoli oko 10,5 kPa 80 mm Hg. Razlika tih dvaju tlakova 5,5 kPa ili 40 mm Hg naziva se tlak pulsa bȉla. Srednji arterijski tlak nešto je bliži vrijednosti dijastoličkoga tlaka, jer dijastola traje dulje od sistole.

tlak fizika 7

U završnim dijelovima arterijskoga sustava kolebanja tlaka postaju sve slabijima, pa je u kapilarama i tlak fizika 7 krvni tlak jednolik. Na kraju venskoga sustava, na ušću gornje i donje šuplje vene u desnu pretklijetku, krvni je tlak približno 0 kPa.

Dijak dijaku #1: fizika - vzgon, gibalna količina, navor, tlak, tlak v tekočini

Ako je tlak plina Po u posudi manji od atmosferskog tlaka Pa, živa će u lijevom kraku cijevi stajati više, a u desnom niže. Da bi bila ravnoteža u presjeku A-A, moraju tlakovi s lijeve i desne strane toga presjeka biti jednaki.

S lijeve strane toga presjeka djeluje tlak Po i težina stupca tekućine h1.

tlak fizika 7

Stoga je s lijeve strane toga presjeka tlak: p.